امکان کاهش موثر خسارات سیل با آبخیزداری و آبخوانداری

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت تاسیس مرکز بین
المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز گفت: انجام عملیات آبخیزداری و
آبخوانداری باعث شده در سالهای اخیر شاهد خسارت کمتر سیل
باشیم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک