بایدها و نبایدهای عرضه خودرو در بورس از زبان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحاتی درباره تاثیر عرضه
خودرو در بورس بر قیمت آن ارائه کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک