بهبود تقاضای نفت چین احتمالاً شگفت انگیزتر از حد تصور است

شرکت یونیپک چین عقیده دارد افزایش خرید ترکیبات
آروماتیک و LCO توسط این کشور بدین معناست که بهبود تقاضای چین بسیار
شگفت انگیزتر از حد تصور است چون واردات این محصولات در آمار رسمی
واردات نفت خام چین ذکر نشده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک