تعیین نرخ خرید تضمینی گندم 1500 تومان پایین تر از رقم پیشنهادی وزارت کشاورزی

نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید 4 هزار تومان
تعیین شد که 1500 تومان پایین تر از قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی
و 500 تومان پایین تر از نرخ مجلس است.