تمرکز ذوب‌آهن تامین ریل داخل کشور است

معاون بهره برداری شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه
سیاست موجود وزارت صمت، جلوگیری از واردات ریل مترو و راه آهن به کشور
است، گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان با توجه به نیاز داخل امسال تمرکزی بر
صادرات ریل نخواهد داشت.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک