توصیه های فنی خودرو| چرا باید روغن موتور را در فواصل مشخصی تعویض کنیم؟

عواقب استفاده از روغن نامناسب و تاخیر در تعویض روغن
موتور بسیار است. عدم رعایت این موارد می‌تواند در نهایت منجر تحمیل
هزینه‌های سنگین ناشی مشکلاتی چون یاتاقان زدن می‌شود.