رونمایی ایرباس از طرح هواپیماهای هیدروژنی

شرکت اروپایی ایرباس از سه طرح مفهومی برای هواپیماهای
بدون آلاینده خود با سوخت هیدروژنی رونمایی کرد.