سازمان بنادر و دریانوردی دستگاه برتر کشوری در جشنواره شهید رجایی شد

براساس نتایج ارزیابی عملکرد سال 98 سازمان اداری و
استخدامی کشور؛ سازمان بنادر و دریانوردی در جشنواره شهید رجایی در
فرآیند ادواری ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی در سطح
موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به دولت “دستگاه برتر کشوری”
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک