شروع موج سوم کرونا بازگشایی صنوف تعطیل را به تاخیر انداخت

رئیس اتاق اصناف ایران از ادامه مذاکره با وزارت بهداشت
برای بازگشایی صنوف تعطیل خبر داد و گفت: به دلیل شروع موج سوم کرونا،
بازگشایی این صنوف به دلیل طبیعت این مشاغل در جمع شدن افراد ، سخت
شده است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک