شکایت کارگران کم شد یا وزارت کار آمار کارگران غیررسمی را لحاظ نمی‌کند؟

درحالی معاون وزیرکار از کاهش شکایات کارگران خبر می دهد
که بخش زیادی از کارگران در مشاغل غیررسمی هستند و امکان ثبت شکایت
برای آنها وجود ندارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک