صادرات صنایع دستی ایران زیر سایه ضعف در برندسازی و بازاریابی

یک فعال حوزه صنایع دستی با اشاره به حصور ایران در
نمایشگاه دهکده جهانی دبی گفت:بی‌اعتنایی به برندسازی و بازارسازی
برای صنایع دستی ایران موجب عدم موفقیت صنایع دستی کشورمان در این
نمایشگاه شده است.