صادرات 35 میلیون دلار پوشاک به 29 کشور جهان در 5 ماه

کشورمان در 5 ماهه اول سال 99 اقدام به صادرات بیش از 4
هزارو 527 تن انواع پوشاک به ارزش 35 میلیون و 190 هزار و 52 دلار،
انواع پوشاک به 29 کشور جهان کرده است.