صنعت خودرو و قطعه در حمایت یا اسارت دولت؟!

یکی از مشکلات اساسی و مهم قراردادهای قطعه سازان با
خودروسازان یکطرفه بودن این نوع قراردادها است که با انعقاد آن در
حقیقت قطعه ساز به اسارت خودروساز در می آید.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک