ضرورت استفاده از توان بسیج مردمی برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن

فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع) بر ضرورت بکارگیری
از ظرفیت عظیم بسیج مردمی در جنگ تمام عیار اقتصادی در کشور تاکید
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک