ضرورت شفاف سازی چرخش مالی سامانه انتخابات اتحادیه ها

سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به راه اندازی سامانه
انتخابات اتحادیه ها از سوی وزارت صمت، گفت: لازم است در خصوص چرخش
مالی این سامانه و دریافت وجه از اصناف، شفاف سازی شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک