مرکز آمار: نرخ تورم 26 درصد شد

براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه شهریور ماه
١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٢٦ درصد رسید.