ورود سامانه جدید به کشور از اواخر هفته

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: با خروج سامانه
فعلی فعال در کشور از فردا دما در اکثر مناطق کشور افزایش پیدا خواهد
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک