ورود 4 دستگاه واگن تولید داخل به شبکه ریلی

مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از ورود 4 دستگاه واگن
نو تولید داخل به ناوگان این شرکت خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک