وزارت صمت: موضوع احتکار خودرو در گروه خودروسازی سایپا منتفی است

سرپرست دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به
شکایات مشتریان وزارت صمت گفت: کسری قطعات سبب شده تا شرکت های
خودروسازی نتوانند خودروهای تولید شده را تجاری سازی کنند و به
متقاضیان تحویل دهند.