وعده ارزانی تخم مرغ عملی نشد/ هر شانه 35 هزار تومان

قیمت هر شانه تخم مرغ در تهران با کمی کاهش به 31 تا 35
هزار تومان رسیداما هنوز در مقایسه با قیمت مصوب 26 هزار تومانی فاصله
دارد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک