پرداخت 5700 میلیارد تومان به عنوان معوقات کارانه

رئیس امور سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه از پرداخت
5700 میلیارد تومان به عنوان معوقات کارانه خبر داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک