الزام شهرداری‌ها به صدور پیش پروانه طرح ملی مسکن/تشکیل کارگروه مشترک وزارت راه و بانک مرکزی برای تامین مالی مسکن

معاون وزیر راه از تشکیل کارگروه مشترک با بانک مرکزی
برای تهیه بسته مالی تولید مسکن خبر داد و گفت:این بسته طی یک ماه
تهیه و به شورای‌عالی مسکن ارائه می شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک