بستن بودجه ضیافتی به جای ریاضتی آخر و عاقبتی جز تورم ندارد

استاد اقتصاد گفت: در تمام دنیا؛ معمولا وقتی کشوری در
تنگنای مالی قرار می گیرد، اولین رویکردی که دولت مستقر به کار می
گیرد ملزم کردن خود به اجرای سیاست های صرفه جویی است، یعنی اصطلاحا
بودجه ریاضتی نه بودجه ضیافتی! را در دستور کار قرار می
دهند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

پاوربانک