اعلام ورشکستگی بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای ادوات موسیقی در آمریکا

بزرگترین فروشگاه زنجیره ای ادوات موسیقی در ایالات
متحده به نام “مرکز گیتار” درخواست اعلام ورشکستگی خود را تحت فصل 11
قانون ورشکستگی به دادگاه ارائه کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک