افزایش اخیر آمار بیکاری در آمریکا بدتر از حد انتظار بود

تعداد درخواست های ثبت شده برای دریافت مزایای بیکاری در
ایالات متحده در هفته منتهی به 21 نوامبر بیشتر از پیش بینی
اقتصاددانان بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک