بازگشت واردات اعتباری، راهی برای کاهش فشار تقاضای ارز

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات خواستار بازگشت امکان
واردات اعتباری به عنوان راهی برای کاهش فشار تقاضای ارز و متعادل
سازی قیمت ارز شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک