باید سکوهای بزرگ آموزشی اقتصادی در کشور ایجاد شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: آموزش کشور به یک سکوی
بزرگ و یا چند سکوی توانمند نیاز دارد تا تمام ظرفیت های آموزش در
کشور بر روی آنها شکل بگیرند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک