تشکیل کمیته رفع موانع مالی و اعتباری تعاونی ها

معاون وزیرکار از تشکیل کمیته رفع موانع مالی و اعتباری
تعاونی ها خبر داد و گفت: توسعه بازار در خصوص خطوط اعتباری تعیین شده
برای توسعه کسب و کارهای تعاونی در حوزه دانش بنیان‌و نوآوری مورد
تأکید است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک