تصور تغییر سیاستهای ضد ایرانی آمریکا در دولت بایدن ساده لوحانه است/ سخت بودن بازگشت نفت ایران به بازار

مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان
این که تصور تغییر سیاست های آمریکا در قبال ایران و برداشته شدن
تحریم ها ساده لوحانه است افزود: با توجه به شرایط فعلی بازار نفت،
بازگشت نفت ایران به بازار جهانی سخت خواهد بود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک