تولید واکسن کرونا نمی تواند اقتصاد آمریکا را به حالت عادی باز گرداند

مشکل واقعی اقتصاد آمریکا بیماری کرونا نیست بلکه تمام
بدهی اقتصاد است که در دوره مبارزه با بحران کرونا روی هم جمع شده
است. تولید واکسن کرونا نمی تواند اقتصاد آمریکا را به حالت عادی باز
گرداند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک