حجم خالی مخازن سدها به 52 درصد رسید

با ذخیره 24 میلیارد و 460 میلیون مترمکعبی آب در مخازن
سدهای کشور، در حال حاضر 52 درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی
است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک