عسگری: دلیل نابسامانی بازار مواد غذایی، مخالفت رئیس جمهور با واگذاری تنظیم بازار به وزارت جهاد است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: ما توانستیم وزیر جهاد و
صمت را در این خصوص متقاعد کنیم که،کلیه امور مربوط به کشاورزی به
جهاد کشاورزی منتقل شود اما متاسفانه رئیس جمهور نپذیرفت که نتیجه این
مخالفت هم نابسامانی و نوسان های لحظه ای در بازار است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک