فراخوان وزارت راه و شهرسازی برای تدوین طرح جامع مسکن در افق 1410

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در فراخوانی
از پژوهشگران، متخصصان عملی و دانشگاهی دعوت کرد تا پیشنهادهای پژوهشی
خود را برای تدوین طرح جامع مسکن در افق 1410 به آن معاونت ارایه
کنند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک