قالیبافان فاقد بیمه اقدام کنند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی فرش دستباف با اشاره به تفاهم
نامه معاونت روستایی ریاست جمهوری و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گفت:
در راستای این تفاهم نامه بیمه اجتماعی را برای 400 قالیباف در دستور
کار داریم.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک