مخاطره جدی صنعت پوشاک با افزایش مناطق آزاد

تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در قالب نامه ای به وزیر
صنعت اعلام کردند: از نظر بخش خصوصی، افزایش تعداد مناطق آزاد با توجه
به عملکرد قبلی این مناطق و بدون رفع عملی معضلات و ایرادات مناطق
فعلی، به هیچ عنوان مورد تایید بخش خصوصی نیست.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک