نامه به رئیس قوه قضائیه برای جلوگیری از افزایش هزینه کارمزد خدمات بانکی

مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارز با فساد از رئیس
قوه قضائیه خواست از اجرایی شدن بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای افزایش
هزینه کارمزد خدمات بانکی جلوگیری کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک