پیشنهاد عدم استفاده از نیروهای امنیتی برای حفاظت از یک نوع هواپیمای خاص

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از ارائه پیشنهاد عدم
استفاده از نیروهای امنیتی در امور حفاظتی هواپیماهای کوچک خبر داد و
گفت:دفتر سرمایه گذاری سازمان هواپیمایی تشکیل می شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک