کرونا، بیکاری و راهکارهای حمایت از بیکاران

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ضمن مروری بر
وضعیت صندوق بیمه بیکاری و تشریح اقدامات سازمان تامین اجتماعی
پیرامون بیکاران ناشی از کرونا، راهکارها و پیشنهاداتی در راستای
بهبود وضعیت بیکاران ناشی از کرونا ارائه داد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک