بارشهای پاییزی از مرز 68 میلیمتر عبور کرد/ دریاچه ارومیه رکورددار رشد بارش ها

بیشترین رشد بارش ها در حوضه های اصلی آبریز کشور نسبت
به سال آبی گذشته مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با رشدی 105
درصدی است و بیشترین افت بارش ها نسبت به سال آبی گذشته مربوط به حوضه
آبریز مرزی شرق با کاهش 38 درصدی بارش ها است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک