تدوین مقررات اجرایی صندوق حوادث طبیعی تا پایان سال/ برنامه بیمه‌ها برای کرونا چه بود؟

رئیس کل بیمه مرکزی از فعالیت رسمی 3 شرکت استارتاپی
بیمه ای در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تا آخرسال جاری آیین‌نامه‌ها و
مقررات ساختاری مترتب بر صندوق حوادث طبیعی مدون و اجرایی خواهد
شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک