تکذیب کاهش دامنه نوسان برخی نمادهای بورس به 1 درصد

عضو ناظر شورای عالی بورس تصمیم به کاهش دامنه نوسان
برخی از نمادها به یک درصد در شورای عالی بورس را تکذیب
کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک