ثبت موفقیت چشمگیر در بنادر شمالی کشور

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با اشاره
به اینکه بخشی از محدودیت‌های بندری و دریایی ناشی از تحریم‌هاست،
گفت:حمایت‌های اساسی از حوزه بندری و دریایی ضروری است.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک