دومین نوآوردگاه «مرکز نوآوری ایرانسل» برگزار شد

دومین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، با حضور 12 تیم
استارتاپی برگزار شد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک