ساختارها و سیاست‌های حاکم بر برنامه توسعه باید متحول شود

اتاق ایران پیش از آغاز فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه
خواستار اصلاح ساختار برنامه‌ریزی و چارچوب‌های حاکم بر برنامه است.
بخش خصوصی انتظار دارد برنامه هفتم توسعه متفاوت از روندهای گذشته
تدوین شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک