سازوکار اجرایی «آب و گاز مجانی» برای کم‌مصرف‌ها/ برنامه فوری وزارت نفت و نیرو چیست؟

وزارت‌خانه های نفت و نیرو با اجرای یک طرح مطالعاتی
کوتاه مدت به منظور بازنگری و دقیق سازی شاخص های کم مصرفی، خوش مصرفی
و پرمصرفی در زمینه آب و گاز، می توانند اقدام به اجرای طرحی مشابه
برق رایگان کم‌مصرف‌ها در بخش آب و گاز کنند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک