مجامع استانی سهام عدالت منافع بسیاری برای سهامداران دارد/ سهامداران حتما حضور یابند

حضور سهام داران سهام عدالت در مجامع عمومی شرکت های
سرمایه گذاری سهام عدالت این اختیار را به آنان می دهد که بر اساس
اطلاعات ارائه شده در مجمع مربوطه، همچنان عضو شرکت بمانند یا اینکه
سهام خود را بفروشند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک