نشست سراسری صنعت برق برای کمک به کاهش مصرف گاز برگزار شد/ هشدار برای آلودگی بیشتر هوا

دومین نشست ویدئوکنفرانسی به منظور بررسی اقدامات لازم
برای کاهش مصرف سوخت در کشور با حضور مدیرعامل توانیر با شرکت های برق
منطقه ای و توزیع برگزار شد تا صنعت برق تصمیماتی برای کاهش مصرف برق
در زمستان و کمک به کاهش مصرف سوخت نیروگاهی کند.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک