55 هزار هکتار از شالیزارهای استان های شمالی زهکشی می شود

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت:
طرح زهکشی 55 هزار هکتار از شالیزارهای سه استان شمالی کشور با هدف
افزایش کمی و کیفی تولید اجرا می شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک