تجربه گرانبهای سیستم بانکی در ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به سرانجام رسیدن موفق فرایند
ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه را تجربه ای
گرانبها برای مدیریت سیستم بانکی عنوان کرد.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک