تجهیزات نفتی ساخت داخل کیفیت اروپایی و قیمت چینی دارد/ تولیدکنندگان: با ما مثل شرکت های خارجی رفتار کنید

رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران
از خالی بودن 40 درصد ظرفیت سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت خبر داد
و گفت: اکنون تجهیزات صنعت نفت ساخت داخل، با کیفیت اروپایی اما با
قیمت چینی در داخل کشور عرضه می شود.

ردیاب خودرو

اندروید باکس

اسمارت بند

پاوربانک